ДГ "Детелина"
Детска градина в град Дупница

Група "Калинки"

УЧИТЕЛИ:

Ели Манова – старши учител 

Йорданка Милошева - учител

Пом. възпитатели: Росица Щръклева

Групата е разновъзрастова от 5 до 7 год. възраст

Намира се в с. Бистрица