ДГ "Детелина"
Детска градина в град Дупница

За родителите

Родителите имат следните задължения:

 • Да предоставят декларация на учителите, в която посочват пълнолетно лице, което ще води и взема детето от детската градина.
 • Да предоставят декларация и анкетен лист с данни, необходим попълване на дневника на групата.
 • Да осигуряват редовното присъствие на детето в детската градина, като уведомяват своевременно учителите в групата, в случаите на отсъствие на детето до 8:30ч. за съответния ден.
 • Да предоставят необходимите медицински документи при постъпване в детската градина, съгласно Наредба №26 на МЗ от 2008г.и Наредба №3 от 2007г. за здравните изисквания към детската градина при отсъствие на детето от детската градина и детската ясла, да представят мед. бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, при отсъствие на детето за повече от10дни.
 • Микробиологично изследване на фекална проба, при отсъствие на детето за повече от 30дни по епидемични показатели.
 • Изследване за чревни паразити при отсъствие за повече от два месеца;
 • Да представят мед. документи за всички заболявания и проведено лечение на детето, които се записват в личната здравно– профилактична карта на детето, издадена от личния лекар.
 • Родителите са длъжни да предават и вземат детето лично или от упълномощено от тях лице от учителя на групата.
 • Родителите са длъжни да участват в родителските срещи - да се явяват в детската градина след покана от директора и учителите в подходящо за двете страни време.

Родителите са длъжни да спазват:

 1. Правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето.
 2. Наредбата за местни данъци и такси, цени на услуги, предоставени от Община Дупница.
 3. Правилник за БУВОТ.
 4. Хигиената в детската градина.
 5. Да не нарушават дневния режим.
 6. Да поддържат етични взаимоотношения с екипа на детската градина./етичен кодекс/.
 7. При системни отсъствия и неплащане на такса в посочения срок /от 5 до 10 число на месеца/,/до три пъти/ детето се отстранява от детската градина.
 8. При неявяване на детето в детската градина след регистриран прием до 90 дни за яслена група и до 60дни за детска градина, същото се отписва от детската градина.
 9. Да предоставят актуални телефонни номера, имейл, адрес и лични данни на личния лекар.

График за приемане и предаване на децата:

 От 6:00ч. до 8:30ч. и от 16:00ч. до 18:00ч. 

 • В детската градина не се допуска носене на лекарства, предмети и игри, опасни за детето.
 • Родителите са длъжни да водят децата си в детската градина чисти, спретнати и здрави, без  скъпи накити, бижута, играчки на детето, за които  детската градина не носи отговорност.
 • Забранено е воденето на болни деца и даване на лекарства на детето от учител и персонал в детската градина./При изключения, в случаи по предписание на лекар, е допустимо лекарства да се дават само от мед. сестра.Лекарствата се съхраняват в здравния кабинет на детската градина./
 • Родителите са длъжни да уведомят учителя и мед. сестра за особености в здравословното състояние на детето: повръщане,обриви,разстройство,
   температура.
 • Родители, при които е налице спор за упражняване на родителски права над детето, са длъжни да информират писмено директора и учителите чрез декларация, придружена от съответни документи– бракоразводно решение или временни мерки от съда за упражняване на родителските права.
 • Родителят е задължен да взима детето си от детската градина до края на работното време до 18:00ч.
 • Забранено е родителите да престояват на детската площадка след като е издадено детето. За всички действия след този момент отговорност носят родителите.