ДГ "Детелина"
Детска градина в град Дупница

Прием

ДГ „ДЕТЕЛИНА“

Гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Витоша“ 1, 0877291336, cdg_4_detelina@abv.bg

 

 

Утвърдил

Директор: ЕЛЕОНОРА БОЖИЛОВА

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ

 

Настоящите правила целят да се предостави на заинтересованите лица нужната информация за реда и процедурите по приемане на деца в детска градина

ДЕТЕЛИНА“.

 

Правилата за прием в ДГ „ДЕТЕЛИНА” са изготвени в съответствие с Наредба за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Дупница ; Заповед РД04-49/15.01.2021г.на Кмета на Община Дупница във връзка с чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и с Правилника за дейността на детската градина.

 

І. Общи положения

 

 1. Децата постъпват в детската градина не по-рано от 01.09. в годината на навършване на тригодишната им възраст
 2. При наличие на свободни места в детската градина могат да се приемат и деца на две годишна възраст
 3. Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗПУО предучилищното образование е задължително от учебната година на навършване на 5-годишна възраст на детето до постъпването му в първи клас.
 4. Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се приемат в детската градина. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от имунизиране с протокол от РИОКОЗ.

 

ІІ. Условия и ред за прием на детето в детската градина

 

 1. Приемът на децата в ДГ„ДЕТЕЛИНА“, гр. Дупница се осъществява от директора на детското заведение или от упълномощено от него лице.
 2. Децата могат да бъдат приемани в ДГ „ДЕТЕЛИНА“ целогодишно при наличие на свободни места.
 3. Приемът за първа група /тригодишни/се обявяват ежегодно до 15 февруари чрез сайта на детската градина и чрез информационното табло в сградата.
 4. Заявления за прием на децата, навършващи три години в годината на приема , се подават от 1 март до 19 март, а за попълване на наличните свободни места – целогодишно;

 

 1. При подаването на документите подателят задължително получава, от приемащия документите в детската градина, пореден входящ номер.
 2. Документи за прием:

 

 • Заявление до директора на детска градина. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, адрес на родителите, телефон за връзка и имейл адрес. Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.
 • Акт за раждане на детето – за справка, без да остава в детската градина.
 • Декларация от родителя, че е запознат с правилата за прием на деца, Правилника за дейността на Детската градина и ще заплаща таксата в определените срокове.
 • Документи за наличие на определени обстоятелства, доказващи предимство съгласно Общинската наредба :

 

 • Деца – кръгли сираци

 

 • Деца в приемни семейства

 

 • Деца с един жив родител

 

 • Дете със специални образователни потребности и/или хронични заболявания.

 

 • Деца с родители, редовни студенти

 

 • Дете от семейството, чието друго дете посещава същото детско заведение.

 

 1. Необходими медицински документи при постъпване в ДГ:

 

Микробиологично изследване за патогенни чревни бактерии. Изследване за чревни паразити.

Изследвания за кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.

 

Медицинска бележка от лекар за липса на контакт на детето със заразно болен, издадена не по-рано от пет дни преди постъпване в детската градина.

 

 

 1. В определения от Наредбата на общинския съвет срок директорът на детската градина назначава комисия за изготвяне на списъците на приетите деца и

разпределението им по групи и ги оповестява на 26 март на сайта на детското заведение и на информационно табло.

 

 1. Комисията разпределя децата по групи съобразно подадените документи за ползване на предимство и по реда на подаване на заявленията, като балансира приема на момчета и момичета.

 

 1. Записване на приетите деца, чрез попълване на декларация от родител - от 29 март до 02 април 2021г.

 

 1. Обявяване на свободните места - на 5 април 2021г.

 

 1. Попълване на свободните места - от 6 до 9 април 2021г.

 

 1. Обявяване на свободните места – 12 април 2021г. 14..Попълване на свободните места - до 16 април 2021г.
 2. Децата от първите групи постъпват в ДГ от 01 до 10.09. със следните медицински документи:

 

 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ;
 • Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ;
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.;
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в ДЗ;
 • Зъбен статус на детето.

 

Деца, записани в списъчния състав на съответната детска група, но непостъпили в ДГ до 10.09. на текущата година без уважителна причина, отпадат от списъчния състав и местата се обявяват за свободни.

 

ІІІ. Задължения на родителите при подаване на документи и приемане на децата в ДГ „Детелина”.

 

 • Да представят надлежно и коректно всички изисквани документи.
 • Да се запознаят с материалната база и условията в ДГ.
 • Да се запознаят предварително с екипа на детската група, в която ще постъпи детето.
 • Да се запознаят с образователното съдържание в Програмната система.
 • Да се запознаят с Правилника за дейността на детската градина от сайта на детската градина.
 • Да се запознаят с процедурите по регистрирането на отсъствията на детето в подготвителна група.
 • Да подготвят детето си за постъпване в ДГ.

 

Директорът на детската градина носи отговорност за прилагането на правилата. Правилата могат да бъдат променяни и допълвани по решение на педагогическия съвет.

 

Допълнителна разпоредба

 

Преустановява се целогодишният прием на заявления за прием, а приетите до влизането в сила на Заповед на Кмета на община Дупница РД04-49/15.01.2021г. заявления за прием на деца, родени 2018 година, се презаверяват с дата 1 март на

календарната година, съобразно годината на раждане на детето и със същата поредност на заявленията.